menusearch
my.aminaclub.com

باشگاه ارزش آفرین آمینا

باشگاه ارزش آفرین آمینا


باشگاه ارزش آفرین آمینا

 

آنچه که یک کسب و کار اقتصادی را موفق، یا حتی یک سازمان غیرانتفاعی را ماندگار میکند، ارزش آفرینی است.و آمینا مجدانه براین باور است که هیچ مارکت و تجارتی به بلوغ نمی رسد مگر اینکه دغدغهء مدیران و کسانی که میخواهند تجارت و مهارتهای خود را توسعه دهند ارزش آفرینی باشد.

ارزش آفرینی به معنای افزودن امکانی به زندگی مردم، که قبل از ما وجود نداشته و موجب تسهیل زندگی و کسب و کار برای دیگران است، می باشد.

منطق کسب و کار، درست و غلط نمیشناسد. هر چه هست پایداری و ناپایداری است.

اگر ارزشی که ایجاد میکنیم منافع دیگران را نیز تامین کند، پایدار خواهد بود و اگر صرفاً از طریق انحصار یا فرصت طلبی، به دنبال ایجاد ارزش باشیم، احتمالاً ناپایدار و کوتاه مدت خواهد بود.

دغدغه ما در آمینا ارزش آفرینی برای تمامی شئونات زندگی اعضاء وشبکه مشتریان شرکت های خدمت گیرنده از آمیناست، به نحوی که درقالب باشگاه ارزش آفرین آمینا بتوانند برای خود ، خانواده و عزیزانشان زندگی را امن تر ، راحت تر وارزانتر کنند و برای شرکت هایی که آمینا را به عنوان منبع تولید خدمت به باشگاه مشتریان خود برگزیده اند،  مشتریانی وفادار را ، به ارمغان آورد.