menusearch
my.aminaclub.com

خدمات بانکی

خدمات بانکی

 خدمات بانکی و پرداخت

اعضای باشگاه ارزش آفرین آمینا می توانند ضمن بهره مندی از خدمات بانکی از قبیل خدمات انتقال وجه  به آسانی برای تلفن همراه خود، شارژ یا بسته اینترنتی دریافت نمایند و یا قبوض خود را پرداخت کنند .