menusearch
my.aminaclub.com

سرویس های تسهیم

سرویس های تسهیم

سرویس های تسهیم

 

مدیریت پرداخت های چند مالکیتی (پرداختها با قابلیت تسهیم وجوه تراکنش مالی) یکی از قابلیت های ویژه خدمات زیر ساخت پرداخت در آمینا  می باشد. در این نوع پرداخت که معمولا سرفصل حساب ها متناسب با تعدد ذینفعان تعریف شده است، هریک از صاحبان سهم مشخص از کل مبلغ یک تراکنش مالی، امکان دریافت مستقل وجوه مربوطه را خواهند داشت.

در این سامانه با انجام فقط یک تراکنش مبلغ تراکنش به صورت کاملا انتخابی بین چندین حساب تقسیم میشود و هر یک از ذینفعان عملاٌ بصورت مستقیم مبالغ مربوط به خود را دریافت میکنند.

 سامانه گزارش گیری  ویژه ای برای مدیریت گزارش تراکنش های چند وجهی مدل فوق در اختیار کاربران قرار میگیرد.