menusearch
my.aminaclub.com

ویژگی های دستگاه کارتخوان

ویژگی های دستگاه کارتخوان

ویزگیهای کارتخوان ها 
یکی از روشهای ارتباط با مخاطبین ، کارتخوانهای فروشگاهی می باشد که در حال حاضر غالبا جهت انجام فرایندهای مشخصی مانند خرید، مانده موجودی، شارژ تلفن و پرداخت قبض مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به تجربه این شرکت در ارائه خدمات پرداخت و باشگاه مشتریان و دارا بودن سوئیچ پرداخت و ارزش افزوده،کارتخوانهای ارائه شده توسط این مجموعه کاربردی متفاوت داشته و علاوه بر ارائه موارد فوق  قادر به ارائه هر نوع خدمت دیگری متناسب با صنف مورد نظرخواهد بود.

در این حالت و در بیشتر مواقع، نیازی به نصب تجهیزات دیگر نیست و از دستگاه های کارتخوان موجود می توان برای مواردی نظیر صندوق فروشگاهی، صدور بلیط، نوبت دهی، حضور و غیاب و ... استفاده نمود.
در کنار امکانات موجود،  پلتفرم آمینا  دارای یک سیستم کاملِ باشگاه مشتریان بوده که علاوه بر ارائه خدمات متنوع به هر یک از واحدهای تجاری، ایجاد یک فرا باشگاه را نیز امکان پذیر می سازد .