menusearch
my.aminaclub.com

خدمات اعتباری

باشگاه مشتریان(CRM)

C.R.M  ( باشگاه مشتریان ) 


به رغم سیستمهای مشابه که الگوها و روشهای ثابت و کلیشه ای جهت ارائه خدمات مربوط به باشگاه مشتریان ارائه نموده اند، معماری این سیستم بگونه ایست که امکان ترکیب مؤلفه های اصلی و ارائه صدها روش متنوع و پویا را فراهم می سازد.


 امکان دسته بندی مؤلفه های مختلف
1 . پذیرندگان

2 . خدمتها
3 . مشتریان


 امکان ارائه خدمات بر اساس زمان
1 . تاریخ
2 . ساعت
3 . روز هفته


 امکان دسته بندی اعضاء بر اساس سابقه عملکرد
1 . آخرین خرید
2 . مجموع خرید در یک بازه زمانی
3 . امتیاز کسب شده
4 . تعداد دفعات خرید


 اعمال سیاست های باشگاه شامل:
1 . تخفیف نقدی:  تخفیفی است که افراد در لحظه خرید دریافت می کنند.
2 . اعتبار پذیرنده: بخشی از تخفیف که توسط پذیرنده در ازای خرید عضو ایجاد شده است و امکان مصرف با شرایطی درزمان تعریف شده را در نزد همان  پذیرنده دارا است.
3 . اعتبار باشگاه: بخشی از تخفیف که نزد باشگاه دار ذخیره میشود، امکان مصرف این اعتبار توسط  باشگاه دار برنامه ریزی میشود. این اعتبار امکان مصرف نزدِ، یک یا گروهی از پذیرندگان را دارا است.
4 . اعتبار ویژه:  اعضا ی باشگاه با خرید از باشگاه مورد نظر خود اعتبارات و امتیازاتی دریافت میکنند که براساس آن در قرعه کشی های باشگاهی شرکت  داده می شوند و جایزه دریافت می کنند.
5 . اعتبار مجازی: اعتباری ریالی است که به صورت مجازی به اعضای باشگاه اختصاص داده می شود و نمود عینی ندارد اما اعضا میتوانند از سناریوهای مرتبط با آن بهره مند گردند.
6 . امتیاز :  اعتباری غیر ریالی است که اعضای باشگاه به شکل خاص در اثر فعالیتهای مرتبط با باشگاه کسب میکنند.
7 . کارمزد:  مبلغ یا درصدی است که بابت خدمات باشگاه مشتریان مطابق تعرفه تصویب شده از باشگاه دار اخذ میشود.


 خدمات مرتبط با اعضاء
1 . افزودن عضو از طریق پایانه فروش
2 . افزودن عضو از طریق پنل باشگاهداری
3 . شناسه عضو باشگاه و ثبت عضو شامل:
- شماره کارت بانکی
- شماره موبایل
- کد ملی
- تخصیص چند کارت بانکی به یک کارت باشگاهی یا شناسه و ایجاد اعتبار گروهی

4 . امکان دریافت امتیاز بر اساس عملکرد اعضای معرفی شده


تسهیم
1 . امکان ایجاد دستورهای تسهیم به صورت هوشمند با استفاده از زیرساخت پرداخت الکترونیک
2 . تسهیم پذیرنده 
3 . تسهیم بازاریاب 
4 . تسهیم بازاریابی پذیرنده
5 . تسهیم باشگاه دار
6 . تسهیم و ذخیره اعتبار و یا امتیازهای دارنده و پذیرنده


خدمات اعتباری
1 . تخصی اعتبار بر مبنای باشگاه
2 . تخصی اعتبار بر مبنای هر پذیرنده
3 . تخصی اعتبار بر مبنای کالا و یا خدمات


کانالهای ارایه خدمات به صورت یکپارچه :
1 . دستگاه پایانه فروش
2 . اپلیکیشن موبایل
3 . وب سایت


اشتراک  منابع باشگاه ها :
1 . امکان اشتراک یک باشگاه با باشگاه های دیگر و تشکیل فراباشگاه در حوزه دارنده و یا پذیرنده
2 . امکان ایجاد و اضافه نمودن زیرباشگاه 
3 . امکان افزودن پذیرنده (فروشگاه) به یک باشگاه یا زیر باشگاه  و ایجاد گروه پذیرندگان
4 . امکان اضافه نمودن عضو به یک باشگاه یا زیرباشگاه  و ایجاد گروه دارندگان (اعضاء)


 سایر قابلیت ها
1 . امکان ثبت نام کارمندان و پرسنل در کارتخوان جهت مدیریت حضور و غیاب آنها
2 . امکان ثبت هزینه های روزانه پذیرنده از طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد روزانه پذیرنده
3 . امکان ثبت دریافت های نقدی پذیرنده از طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد روزانه پذیرنده
4 . امکان نوبت دهی به مشتریان در هر پذیرنده
5 . و....