سامانه سنجش وفاداری آمینا

در انواع طرح های سنجش وفاداری، پس از سنجش عملکرد مشتریان، معادل فعالیتشان در باشگاه اعتبار و یا امتیاز کسب می نمایند. امتیاز با رده بندی مشتریان به گروه های مختلف (مانند پلاتینی، طلایی، نقره ای و ...) به ایشان این جایگاه را اعطا می کند که بتوانند از برخی خدمات موجود در سبد خدمات قابل ارائه سازمان ارائه دهنده خدمات بهره مند شوند. اما در اعتبار اگرچه ماهیت اعطای اعتبار مشابه با امتیاز است، اما اعتبار اعطا شده با ایجاد قدرت خرید برای دریافت کننده خدمات تجلی می یابد.

سامانه ی سنجش وفاداری آمینا ، ضمن طراحی و پیاده سازی مدل جامع تری از سامانه های سنجش عملکرد مشتریان، امکانات گسترده ای از هر دو مدل مرسوم را به همراه خدمات جانبی ارائه می کند.

2

222222222

3

3333333333